Hội thảo Đại lý các cấp tại Tỉnh Thanh Hóa thành công rực rỡ.